Відмінності між версіями «Романова Альона Сергіївна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(не показано одну проміжну версію цього учасника)
Рядок 32: Рядок 32:
  
 
===Публікації:===
 
===Публікації:===
 
# Буття людини у природно-правовому просторі : [моногр.] / Альона Сергіївна Романова. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 444 с.
 
# Естетико-правова природа юриста: [моногр.] / Альона Сергіївна Романова. – Львів : ПАІС, 2009. – 196 с.
 
# Предметна першість у юридичній науці : [монографія] / Степан Степанович Сливка, Тарас Зеновійович Гарасимів, Альона Сергіївна Романова, Олена Леонідівна Чорнобай. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 360 с.
 
 
# Романова А. С. Трансцедентальна природа права / А. С. Романова // На¬циональный юридический журнал: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 82–88.
 
# Романова А. С. Трансцедентальна природа права / А. С. Романова // На¬циональный юридический журнал: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 82–88.
 
# Романова А. С. Методологічний алгоритм правового людинорозуміння // Право і суспільство. – 2017. – № 4, ч. 2. – C. 38–41.  
 
# Романова А. С. Методологічний алгоритм правового людинорозуміння // Право і суспільство. – 2017. – № 4, ч. 2. – C. 38–41.  
Рядок 43: Рядок 39:
 
# Романова А. С. Буття людини: природно-правовий зміст // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 570–571.
 
# Романова А. С. Буття людини: природно-правовий зміст // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 570–571.
 
# Романова А. С. Соціальна поведінка людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 254–258.  
 
# Романова А. С. Соціальна поведінка людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 254–258.  
# Романова А. С. Сутнісні властивості людини: природно-правовий під¬хід / А. С. Романова // Вісник Національного університету «Львівська по¬лі¬техніка». – Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2015. – № 824. – С. 307–312.
 
# Романова А. С. Природно-правові властивості свободи людини в буттєвому просторі / А. С. Романова // Науковий вісник Ужгородського на¬ціонального університету. Сер. : Право. – 2015. – № 30. – С. 201–205.
 
# Романова А. С. Морально-правове існування людини (інтелігі-бель¬ний і сенсибельний виміри) / А. С. Романова // Право і суспільство : науковий журнал. – 2015. – № 3. – С. 28–33.
 
# Романова А. С. Державне суспільство в природно-правовому прос¬то¬рі / А. С. Романова // Вісник Національного університету «Львівська політех¬ніка». – Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2015. – № 825. – С. 212–216.
 
# Романова А. С. Духовно-естетичний аспект професійного буття юриста: інтелігібельне та сенсибельне осмислення / А. С. Романова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2015. – № 827. – С. 193–199.
 
# Романова А. С. Природно-правові властивості співіснування люди¬ни й держави (інтелігібельний і сенсибельний виміри) / А. С. Романова // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2014. – № 4 (1). – С. 16–22.
 
# Романова А. С. Природно-правові особливості мотивації правомір¬ної поведінки людини / А. С. Романова // Актуальні питання публічного та приватного права : науковий журнал. – 2014. – № 3 (08). – С. 241–246.
 
# Романова А. С. Деонтологічна діяльність людини в природно-пра-вовому просторі / А. С. Романова // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 74. – С. 42–48.
 
# Романова А. С. Профессиональное воздействие юриста на естествен¬но-правовое пространство / А. С. Романова // Legea si viata. – 2014. – № 2/2 (266). – С. 173–177.
 
# Романова А. С. Правомірна поведінка як умова самоствердження людини / А. С. Романова // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – С. 91–96.
 
# Романова А. С. Природно-правові аспекти розвитку особистості / А. С. Романова // Митна справа. – 2014. – Спец. вип. – С. 39–44.
 
# Романова А. С. Філософсько-правове обґрунтування праволомної поведінки людини / А. С. Романова // Митна справа. – 2014. – № 5 (95). – С. 167–172.
 
# Романова А. С. Правовий ідеал як регулятор поведінки людини у природно-правовому просторі: інтелігібельне і сенсибельне осмислення / А. С. Романова // Митна справа. – 2014. – № 6 (96). – С. 78–83.
 
# Романова А. С. Особливості поведінки людини у природно-пра¬во-вому просторі / А. С. Романова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.  Юридичні науки. – 2014. – № 5. – С. 320–324.
 
# Романова А. С. Правомірна активність людини / А. С. Романова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юрис-пруденція. – 2014. – № 10-2. – С. 14–17.
 
# Романова А. С. Природно-правовий простір як ідеальний вимір люд¬ського існування / А. С. Романова // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2014. – № 5 (9). – С 26–32.
 
# Романова А. С. Морально-феноменологічна сутність права / А. С. Ро¬манова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2014. – № 807. – С. 82–86.
 
# Романова А. С. Особливості професійної самореалізації правника у природно-правовому просторі (сенсибельний вимір) / А. С. Романова // На¬циональный юридический журнал: теория и практика. – 2014. – № 6 (10). – С. 34–38.
 
# Романова А. С. Антропологічний вимір держави у процесі соціаль¬ної еволюції / А. С. Романова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Юридичні науки. – 2013. – № 4. – С. 27–30.
 
# Романова А. С. Ціннісно-правові властивості особи / А. С. Романова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Сер. : Право – 2013. – № 23 (2). – С. 174–177.
 
# Романова А. С. Морально-этическое воспитание юриста как сред-ство обеспечения правомерного существования / А. С. Романова // Legea si viata. – 2013. – № 12/4 (264). – С. 120–124.
 
# Романова А. С. Моральна природа права / А. С. Романова // Митна справа. – 2012. – № 3 (81). – С. 3–9.
 
# Романова А. С. Естетичний чинник у гармонійному вихованні юриста / А. С. Романова // Митна справа. – 2011. – № 3. – С. 13–20.
 
# Романова А. С. Естетична культура юриста як поліструктурне явище / А. С. Романова // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 448–456.
 
# Романова А. С. Вихідні умови творення та основні атрибути естетичного простору / А. С. Романова // Митна справа. – 2011. – № 6. – С. 329–342.
 
# Романова А. С. Духовно-естетичний чинник у професійному бутті юриста / А. С. Романова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. – № 3. – 2011. – С. 162–174.
 
# Романова А. С. Діалектичний взаємозв’язок одиничного і загального у полі естетосфери / А. С. Романова // Митна справа. – 2008. – № 1. – С. 74–77.
 
# Романова А. С. Принципи та функції естетичної культури юриста / А. С. Романова // Митна справа. – 2007. – № 1. – С. 83–87.
 
# Романова А. С. Правова естетика та естетичне пізнання правового явища / А. С. Романова // Зб. наук. ст. Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – Вип. XXVIII. – 2007. – С. 39–46.
 
# Романова А. С. До поняття естетичної культури юриста / А. С. Романова // Митна справа. – 2006. – № 6. – С. 55–59.
 
# Романова А. С. Шляхи формування естетичної культури юриста / А. С. Романова // Науковий вісник Львівського юрид. ін-ту. – 2005. – № 3. – С. 319–323.
 
# Романова А. С. Морально-правове існування людини у природно-правовому просторі // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності : матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (27 квітня 2017 року). – 2017. – C. 19–20.
 
# Романова А. С. Правомірна поведінка – повага до природних прав людини // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2017 року). – 2017. – C. 125–126.
 
# Романова А. С. Духовність як основа професійно-особистісного становлення юриста // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 серпня 2017 року). – 2017. – C. 31–32.
 
 
# Романова А. С. Любов до ближнього – основа гармонійного існування людини у природно-правовому просторі / А. С. Романова // Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юр¬кевича : матер. учасн. всеукр. конф. (м. Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 157–160.
 
# Романова А. С. Любов до ближнього – основа гармонійного існування людини у природно-правовому просторі / А. С. Романова // Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юр¬кевича : матер. учасн. всеукр. конф. (м. Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 157–160.
 
# Романова А. С. Природно-правовий простір як основа буття лю-дини / А. С. Романова // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : матер. учасн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8–9 лютого 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ«Львівська політехніка», 2016. – С. 143–144.
 
# Романова А. С. Природно-правовий простір як основа буття лю-дини / А. С. Романова // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : матер. учасн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8–9 лютого 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ«Львівська політехніка», 2016. – С. 143–144.
# Романова А. С. Пріоритет антропного чинника в процесі розвитку права / А. С. Романова // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 27 травня 2015 р.). – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2015. – С. 144–145.
+
 
# Романова А. С. Аксіологічні основи життєдіяльності людини у при¬родно-правовому просторі / А. С. Романова // Pravna veda a prax v tretom tisicroci : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Kosice, Slo¬venska republika, 27–28 februar 2015 r.). – Kosice, Slovenska republika : Uni¬verzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. – С. 20–22.
+
 
# Романова А. С. Свобода – основа природних прав людини / А. С. Ро¬манова // Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 30–31 січня 2015 р.). – Кривий Ріг : Кривор. нац. ун-т, 2015. – С. 210–212.
+
# Романова А. С. Вплив норм природного права на формування гар¬монійної особистості / А. С. Романова // Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у XXI ст. : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30–31 січня 2015 р.). – Запоріжжя : Запор. нац. ун-т, 2015. – С. 196–197.
+
# Романова А. С. Правовий ідеал – основа усвідомлення природно-правової дійсності / А. С. Романова // Реформування національного та між-народного права: перспективи та пріоритети : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–24 січня 2015 р.). – Одеса : Причорномор. фундація пра¬ва, 2015. – С. 6–7.
+
# Романова А. С. Мотиваційні особливості поведінки людини (при-род¬но-правовий вибір) / А. С. Романова // Державотворення та правотво-рен¬ня в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матер. II заоч. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : Нац. ун-т «Львівська політех¬ніка», 2015. – С. 200–202.
+
# Романова А. С. Природний вимір правомірної активності людини / А. С. Романова // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матер. III заоч. наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2015. – С. 283–286.
+
# Романова А. С. Міждержавна інтеграція як взаємодія людини зі світом / А. С. Романова // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процессов : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишинёв, 7–8 ноября 2015 р.). – Кишинёв, 2015. – С. 219–221.
+
# Романова А. С. Вплив правосвідомості і правової волі на форму-вання правомірної поведінки людини / А. С. Романова // Людина і закон: пуб¬лічно-правовий вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропет¬ровськ, 7–8 листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С. 142–143.
+
# Романова А. С. Права людини в природно-правовому просторі / А. С. Романова // Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich imple¬men¬tacie a ochrany v roznych odvetviach prava : zbornik prispevkov z medzi¬narodnej vedeckej konferencie (Bratislava, Slovenska republika, 19–20 septembra 2014 r.). – Bratislava, Slovenska republika: Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava, 2014. – С. 92–94.
+
# Романова А. С. Праволомна поведінка людини: філософсько-пра-вове осмислення / А. С. Романова // Другі Таврійські юридичні наукові чи-тан¬ня : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 7–8 листопада 2014 р.). – Сімферополь : Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2014. – С. 11–14.
+
# Романова А. С. Ціннісна правова активність людини / А. С. Ро¬ма-нова // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 12–13 грудня 2014 р.). – Херсон : Хер¬сон. держ. ун-т, 2014. – С. 207–209.
+
# Романова А. С. Антропні властивості правового простору / А. С. Ро¬манова // Права та обов’язки людини у сучасному світі : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6–7 грудня 2013 р.). – Одеса : Причорномор. фун¬дація права, 2013. – С. 14–17.
+
# Романова А. С. Антропоцентристський вимір державотворення і правотворення у суспільстві / А. С. Романова // Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 4–5 жовтня 2013 р.). – Одеса : Причорномор. фундація пра¬ва, 2013. – С. 31–32.
+
# Романова А. С. Філософсько-правове обґрунтування правового прос¬тору / А. С. Романова // Захист прав і свобод людини та громадянина в умо¬вах формування правової держави : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 12 червня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2013. – С. 45–47.
+
# Романова А. С. Природно-правова свобода особи / А. С. Романова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 18–19 травня 2013 р.). – Суми : Хар¬ків. нац. ун-т внутр. справ, 2013. – С. 504–506.
+
# Романова А. С. Соціалізація особи у правовому просторі / А. С. Ро¬манова // Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 27–28 грудня 2013 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2013. – С. 106–108.
+
# Романова А. С. Конфіденційність життєдіяльності особи: природ-но-правове обґрунтування / А. С. Романова // Державотворення та право-тво¬рення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матер. I Регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська по¬літехніка», 2013. – С. 169–172.
+
# Романова А. С. Духовный фактор правомерного существования лич¬ности / А. С. Романова // Актуальные проблемы современной науки в 21 веке : матер. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Махачкала, 28 декабря 2013 р.). – Махачкала : ООО «Апробация», 2013. – С. 111–113.
+
# Романова А. С. Інтегративна функція етичних норм у праві / А. С. Ро¬манова // Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 26–27 квітня 2013 р.). – Херсон : Херсон. держ. ун-т, 2013. – С. 304–306.
+
# Романова А. С. Взаємозумовленість норм природного і позитив-но¬го права / А. С. Романова // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 14–15 червня 2013 р.). – Херсон : Хер¬сон. держ. ун-т, 2013. – С. 220–221.
+
# Романова А. С. Духовний аспект існування людини у природно-правовому просторі / А. С. Романова // Теоретичні та практичні проблеми адап¬тації національного законодавства України до світових стандартів правового регулювання : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, грудень 2012 р.). – Донецьк : Дон. ун-т економіки та права, 2012. – С. 284–287.
+
# Романова А. С. Пізнання як складова частина наукового розуміння державно-правових явищ / А. С. Романова // Проблеми державотворення та пра¬вотворення в Україні : матер. II Регіон. круглого столу (м. Львів, 18 лю¬того 2011 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 312–316.
+
# Романова А. С. Творчий аспект юридичної професії / А. С. Ро¬ма-нова // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотри-ман¬ня прав людини: ретроспектива, сучасні проблеми та наукове прогно-зування : матер. III Всеукр. круглого столу (м. Львів, 9 грудня 2011 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 219–222.
+
# Романова А. С. Професіоналізм як визначальний чинник гармо¬ні-зації правотворчості / А. С. Романова // Державотворення та правотворення в Україні крізь призму дотримання прав людини: ретроспектива, сучасні проб¬леми та наукове прогнозування : матер. II Всеукр. круглого столу (м. Львів, 10 грудня 2010 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 64–68.
+
# Романова А. С. Методологічна культура юриста в контексті порівняльного правознавства / Альона Романова // Порівняльне правознавство: філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти : матеріали II Всеукр.  круглого столу Львів. держ. ун-ту внутр. справ, 22 травня 2010 р. – Львів, 2010. – С. 244–247.
+
# Романова А. С. Вплив моралі на глобалізаційні процеси у су-спільстві / А. С. Романова // Порівняльне правознавство: загальнотеоретичні та галузеві аспекти : тези доп. учасн. круглого столу (м. Львів, 22 травня 2009 р.). – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 153–156.
+
# Романова А. С. Природно-правові санкції порушення права на приватність / Альона Романова // Право на приватність: тенденції та перспективи : матеріали Всеукр.  наук.-практ. конф. Львів. держ. ун-ту внутр. справ, 14 листопада 2008 р. – Львів, 2008. – С. 157–159.
+
# Романова А. С. Естетичне виховання як засіб розвитку естетичної культури юристів / Альона Романова // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наукової конференції (Львів, 29 лютого 2008 р.). – Львів, 2008. – С. 200–203.
+
# Романова А. С. Роль естетичного виховання юриста у розбудові громадянського суспільства / Альона Романова // Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства (Осінні юридичні читання). Тези доповідей та повідомлень. – Львів, 2007. – С. 184–185.
+
# Романова А. С. Естетичне виховання особи правника у контексті національної безпеки держави / Альона Романова // Психологічні аспекти національної безпеки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22 – 23 березня 2007 р. – Львів : ЛьвДУВС, 2007. – С. 232–236.
+
  
  

Версія за 13:07, 12 вересня 2018

Романова Альона Сергіївна
OkiVROhouXA.jpg
д.юр.н., професор
Дата народження 13 жовтня1978 року року
Alma mater Львівський інститут внутрішніх справ
Дата закінчення 2001 р.
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права
Вчене звання професор
Поточне місце роботи кафедра теорії та філософії права, Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»

Романова Альона Сергіївна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка», доцент.

Освіта

2001 р. – закінчила Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему:

Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Романова Альона Сергіївна ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Л., 2008. — 184 арк. — арк. 170-182 за спеціальністю 12.00.12 –філософія права.

Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович, Львівський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри теорії та історії держави і права

У липні 2013 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента.

У 2016р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Людина у природно-правовому просторі: інтелігібельний і сенсибельний виміри» за спеціальністю 12.00.12 – філософія права.

Професійна діяльність

З 2001 р. по 2011 р. працювала на посаді доцента кафедри теорії та історії держави і права ЛьвДУВС.

З лютого 2011 р. –доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка».

Навчальні курси

  • Філософія права.

Наукова діяльність

Наукові інтереси

Естетичне виховання як засіб розвитку естетичної культури юристів

Публікації:

  1. Романова А. С. Трансцедентальна природа права / А. С. Романова // На¬циональный юридический журнал: теория и практика. – 2018. – № 1. – С. 82–88.
  2. Романова А. С. Методологічний алгоритм правового людинорозуміння // Право і суспільство. – 2017. – № 4, ч. 2. – C. 38–41.
  3. Романова А. С. Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі / А. С. Романова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во «Львівської політехніки», 2016. – № 837. – С. 321–326.
  4. Романова А. С. Право і людина: гармонійна єдність у період суспільної аномії / А. С. Романова // Юридична наука : науковий юридичний журнал. – 2016. – № 3 (57). – С. 15–22.
  5. Романова А. С. Естественно-правовое становление человека: мето-доло¬ги¬ческий подход / А. С. Романова // Legea si viata. – 2016. – № 8 (296). – С. 142–146.
  6. Романова А. С. Буття людини: природно-правовий зміст // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 570–571.
  7. Романова А. С. Соціальна поведінка людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. – 2016. – № 850. – C. 254–258.
  8. Романова А. С. Любов до ближнього – основа гармонійного існування людини у природно-правовому просторі / А. С. Романова // Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юр¬кевича : матер. учасн. всеукр. конф. (м. Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 157–160.
  9. Романова А. С. Природно-правовий простір як основа буття лю-дини / А. С. Романова // Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції : матер. учасн. наук.-практ. конф. (м. Львів, 8–9 лютого 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ«Львівська політехніка», 2016. – С. 143–144.



Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімната 327

E-mail: tfp2014@i.ua