Відмінності між версіями «Перелік наукових праць Ярмол Л.В.»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
'''ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЯРМОЛ Л.В.'''
 
'''ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЯРМОЛ Л.В.'''
 
'''(станом на лютий 2018 р.)'''
 
'''(станом на лютий 2018 р.)'''
 
===МОНОГРАФІЇ===
 
# Права людини: соціально-антропологічний вимір : колективна монографія / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / редкол. : П.М. Рабінович (гол. ред.), Л. В. Ярмол та ін.. – (Серія 1. Дослідження та реферати. Випуск 13.) – Львів, 2006. – 280 с. (10 відсотків).
 
# Права людини й оновлення Конституції України : колективна монографія. / колектив авторів : частина І : д.ю.н. П.М. Рабінович (передмова, гл. 6), к.ю.н. О.З. Панкевич (гл. 1) [та ін.] ; частина ІІ : к.ю.н. С.О. Верланов, В.В. Гончаров, Л.В. Ярмол (неподільне авторство) / Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Малий видавн. центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 5. – 184 с. (20 відсотків)
 
# Основи формування економічної безпеки України : колективна монографія / І. Бабець, В. Вовк, Л. Ярмол та ін. / за заг. ред. д.е.н. Мойсеєнко І. П.  / ЛьвівДУВС. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 208 с.  (20 відсотків).
 
# Правова соціалізація : монографія / Жаровська І.М., Ортинська Н.В., Парута О.В., Ярмол Л.В. – Львів, 2015. – 252 с. (20 відсотків)
 
 
===НАВЧАЛЬНІ  ТА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ/ПІДРУЧНИКИ===
 
# Ярмол Л. Право людини на свободу віросповідання : конспект лекцій для студентів базового напряму 0601 «Право» спеціальності 7.060101 «Правознавство» спеціалізації «Захист прав людини та громадянина» / Л.В. Ярмол. – Львів : «ЛвЦНТЕІ», 2005. – 175 с.
 
# Філософія права: проблеми та підходи : навчальний посібник для студентів спеціальності «Правознавство» / П.М. Рабінович, С.П. Добрянський, Д.А. Гудима, О.В. Грищук, Л.В. Ярмол [та ін.] ; за заг. ред. П.М. Рабіновича. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005. – 290 с. (20 відсотків)
 
  
 
===СТАТТІ===  
 
===СТАТТІ===  
# Ярмол Л. Свобода віровизнання: соціально-філософські і законодавчі аспекти / Л. Ярмол // Філософський метод: перед лицем нових парадигм. Філософські пошуки. – Вип. І–ІІ. – Львів – Одеса : Cogito – Центр Європи. – 1997. – С. 154–159.
 
# Ярмол Л. Питання про право людини на релігійну освіту як складник свободи віровизнання / Л. Ярмол // Людина: становлення та розвиток. Філософські пошуки. – Вип. IV. – Львів – Одеса : Cogito – Центр Європи. – 1997. – С. 276–279.
 
# Ярмол Л. Право змінювати релігію як складник свободи вибору світогляду та віросповідання / Л. Ярмол // Права людини і Україна : праці Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України. – (Серія І. Дослідження і реферати. Вип. 2). – Львів : Світ, 1999. – С. 80–83.
 
# Ярмол Л. Законодавство України про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації: зміни, що назріли / Л. Ярмол // Право України. – 2001. – №2. – С. 73–76.
 
# Ярмол Л. Свобода віровизнання людини: поняття, елементи, законодавче закріплення / Л. Ярмол // Вісник Академії правових наук України. – 2001. – №2 (25). – С. 115–122.
 
# Ярмол Л. Право громадян України на альтернативну (невійськову) службу – невід’ємний елемент свободи віровизнання / Л. Ярмол // Вісник Львівського університету. – (Сер. юрид.). – 2001. – Вип. 36. – С. 31–36.
 
# Ярмол Л. Елементи та юридичний механізм забезпечення свободи віровизнання людини в Україні / Л. Ярмол // Актуальні проблеми правознавства. – Тернопіль : Юридичний інститут Тернопільської академії народного господарства. – 2001. – С. 171–174.
 
# Ярмол Л. Юридичні гарантії здійснення конституційного права громадян України на вибір світогляду і віровизнання / Л. Ярмол // Swobody obywatelskie w Polsce i na Ukrainy – rzeczywistosc i perspektywy. – Zeszyty naukowe №6. – Przemysl : Wyzsza Szkola Administracji i Zarzadzania w Przemyslu. – 2001. – S. 217–227.
 
# Ярмол Л. Механізм і стадії юридичного забезпечення свободи віросповідання в Україні / Л. Ярмол // Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність – світовий досвід та українські проблеми. (Науковий щорічник) / за заг. ред. А. Колодного і М. Бабія. – Київ, 2002. – (0,3 друк. арк.).
 
# Ярмол Л. Принципи законодавства України щодо свободи віровизнання / Л. Ярмол // Вісник Львівського університету. (Сер. юрид.) – 2002. – Вип. 37. (0,3 друк. арк.).
 
# Ярмол Л. Свобода віросповідання людини: юридичне забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження) : автореф. дис. …канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 (Одеська нац. юрид. академія). / Л. Ярмол. – Одеса, 2003. – 22 с. (0,9 друк. арк.).
 
# Ярмол Л.В. Юридичне забезпечення в Україні права людини на віросповідання: загальнотеоретичні підстави удосконалення / Л. Ярмол // Юридична Україна, – 2003. – №6. – С. 48–55. (0,3 друк. арк.).
 
# Рабінович П.М. Можливості вдосконалення законодавчого забезпечення права людини на свободу віросповідання в Україні / Рабінович П.М., Ярмол Л.В. // Вісник Академії Правових наук України. – №1. – 2004. – С. 16–27. (0,3 друк. арк.) (50 відсотків)
 
# Рабінович П.М. Законодавча регламентація в Україні права людини на свободу віросповідання: можливості оптимізації / Рабінович П.М., Ярмол Л.В. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – №2-3. – С. 5–15. (0,3 друк. арк.) (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Загальнотеоретичні підстави удосконалення юридичного механізму права людини на свободу віросповідання / Л. Ярмол // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій ту управління ім. В.Чорновола. (Серія «Юридичні науки») / за заг. ред. проф. О.І. Сушинського. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2006. – Вип. 1. – С. 72–84.
 
# Ярмол Л.В. Право на заміну виконання окремих юридичних обов’язків, несумісних із переконаннями людини: загальнотеоретична характеристика / Л. Ярмол // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. (Серія «Юридичні науки») / за заг. ред. проф. О.І. Сушинського. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – Вип. 2. – С.80–86.
 
# Ярмол Л.В. Право на заміну виконання окремих юридичних обов’язків, несумісних із переконаннями людини: особливості застосування / Л. Ярмол // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : збірник статей учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. П.О. Недбайла (28–29 березня 2008 р.). – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 62–65.
 
# Права людини і громадянина: можливості удосконалення конституційних гарантій / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України / редкол. : П.М. Рабінович (гол. ред.), С. Верланов, Д. Гудима, Л. Ярмол та ін.. – (Серія І. Дослідження та реферати. Випуск 18). – Львів : Край, 2008. – 70 с.
 
# Пропозиції з удосконалення конституційних гарантій прав людини і громадянина // Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Малий видавн. центр юрид. ф-тету ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 1. – 83 с.
 
# Ярмол Л.В. Юридичні гарантії забезпечення права людини на свободу вираження поглядів в Україні / Л. Ярмол // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. (Серія «Юридичні науки») / за заг. ред. проф. О.І. Сушинського. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2008. – Вип. 3. – С. 56–73.
 
# Ярмол Л.В. Європейські юридичні гарантії  права людини на свободу вираження поглядів (загальнотеоретичні аспекти) / Л. Ярмол // Митна справа – №1 (79), частиа 2, книга 1, січеь-лютий  – 2012. – С. 20–27.
 
# Ярмол Л.В. Юридичний механізм забезпечення свободи вираження поглядів: загальнотеоретичні положення / Л. Ярмол // Митна справа – №2 (80), частина 2, книга 1,  – 2012. – С. 344-352.
 
# Ярмол Л.В. Погляди у структурі правосвідомості людини: загальнотеоретичні положення / Л. Ярмол // Митна справа – №1 (85), частина 2, книга 1,  – 2013. – С. 62-70.
 
# Ярмол Л.В. Поняття, види юридичних гарантій захисту свободи вираження поглядів (теоретико-правові аспекти) / Л. Ярмол //Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. -  Випуск 21, частина 1, Том 1 – 2013. - С. 116-119.
 
# Yarmol L. The european court of human rights: principles of the interpretation of freedom of expression and their impact on the legal system of Ukraine / L. Yarmol // Studia z zakresu Prava Administracji i zarzadzania uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - № 3. – 2013 – P. 179-188.
 
# Yarmol Liliya.  Еxpression of Views by Virtue of Mass Media in Ukraine: Theoretic Legal Aspects //Humanistyczne Zeszyty Naukove – Prawa Czlowieka nr 16 (2013) (HUMANISTIC SCIENTIFIC FASCICLES – HUMAN RIGHTS NO 16 (2013)/ - P. 183-199.
 
# Ярмол Л. В. Погляди у структурі правосвідомості людини : антропологічні чинники / Л. В. Ярмол // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників ІХ Міжнародного круглого столу (м. Львів, 6-7 грудня 2013 року). – Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2014. – 332 с. (С. 320-331). (Електронний варіант)
 
# Ярмол Л.В. Захист свободи вираження поглядів Європейським Судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти) / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія юридичні науки. - № 782. – 2014. – С. 106-113.
 
# Ярмол Л.В. Теоретико-правові аспекти юридичного механізму забезпечення свободи вираження поглядів журналістами / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія юридичні науки. - №801 – 2014. – С. 76-80.
 
# Ярмол Л.В. «Погляд» в структурі свідомості людини: філософсько-правові аспекти / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія юридичні науки. - № 807 – 2014. – С. 75-81.
 
# Ярмол Л.В. Свобода вираження поглядів за допомогою друкованих засобів масової інформації: теоретико-правові аспекти // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія юридичні науки. - № 810 – 2014. – С. 153-161.
 
# Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів як суб'єктивне юридичне право (загальнотеоретична характеристика) / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2015. – № 813. – C. 181 – 184.
 
# Yarmol Liliya.  Оn freedom of belief and freedom of expression as natural (socially general) human rights: its notion and correlation // L. Yarmol // Studia z zakresu Prava Administracji i zarzadzania uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - № 7. – 2015 – P. 71-80.
 
# Ярмол Л.В. Захист свободи віросповідання Європейським судом з прав людини / Ярмол Л.В., Тучапець І.Б.// Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 824 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 368–372. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом / Ярмол Л.В., Вандьо С. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 825 – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 252–257. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Право людини на релігійну освіту як складник свободи віросповідання / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 827. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 226–232.
 
 
# Ярмол Л. В. Співвідношення понять світогляду та поглядів людини: теоретико-правові аспекти / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 837.– С. 383 – 389. ‒ (Серія «Юридичні науки»).
 
# Ярмол Л. В. Співвідношення понять світогляду та поглядів людини: теоретико-правові аспекти / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 837.– С. 383 – 389. ‒ (Серія «Юридичні науки»).
 
# Ярмол Л. В. Право на освіту та свободу віросповідання: практика Європейського суду з прав людини / Л. В. Ярмол, І. Б. Тучапець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 845. – С. 460 – 468. ‒ (Серія «Юридичні науки»)
 
# Ярмол Л. В. Право на освіту та свободу віросповідання: практика Європейського суду з прав людини / Л. В. Ярмол, І. Б. Тучапець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 845. – С. 460 – 468. ‒ (Серія «Юридичні науки»)
Рядок 64: Рядок 18:
  
 
===ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ===
 
===ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ===
# Ярмол Л. Зміст та предмет забезпечення свободи віросповідання людини в Україні / Л. Ярмол // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали VII регіон. наук.-практ. конф. – Львів, 2001. – С. 39–42.
 
# Ярмол Л. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації / Л. Ярмол // Християнство на межі тисячоліть (економічні, правові, історичні та культурологічні аспекти) : матер. міжнар. молодіжної наук.-практ. конф. (15–16 березня 2001 р.) – К., 2001. – С. 236–238.
 
# Ярмол Л. Поняття свободи віровизнання та свободи віросповідання як загальносоціальних явищ / Л. Ярмол // Історія релігій в Україні : праці ХІІ міжнар. наук. конф. (Львів, 20–24 травня 2002 року). – Книга II. – Львів : Логос, 2002. – С. 547–554. (0,3 друк. арк.).
 
# Ярмол Л. Принцип відокремлення школи від церкви (релігійних організацій): юридичне забезпечення в Україні / Л. Ярмол // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матер. ІХ регіон. наук.-практ. конф. (13–14 лютого 2003 р.). – Л., 2003. – С. 61–63. (0,2 друк. арк.).
 
# Ярмол Л.В. Підстави вдосконалення юридичного механізму забезпечення свободи віросповідання людини в Україні / Л. Ярмол // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матер. ІІ всеукр. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів / відп. ред. Ю.М. Оборотов. – Одеса : Юридична література, 2004. – 208 с. – (С. 15–19). (0, 2 друк. арк.).
 
# Ярмол Л.В. Суб’єктивне юридичне право на свободу вираження поглядів: поняття та структура / Ярмол Л.В.// Проблеми державотворення в Україні : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 лютого 2012 р.). – Львів : ЛьвівДУВС, 2012. – С. 539–541.
 
# Ярмол Л.В. Стадії юридичного забезпечення свободи вираження поглядів в Україні / Ярмол Л.В.// Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : зб. тез. – Львів, 2012. – С. 376-382.
 
# Ярмол Л.В. Філософсько-правові аспекти погляду /Ярмол Л.В. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка. – С. 191-194.
 
# Ярмол Л.В. Європейські засоби забезпечення основних прав людини / Ярмол Л.В., Орач О.О. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка. – С. 81-82. (30 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Захист прав людини Європейським Судом з прав людини Ради Європи  / Ярмол Л.В., Тучапець І.Б.  //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка. – С. 107-109. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Свобода вираження думки, поглядів, переконань  в історичних джерелах права України / Ярмол Л.В., Вандьо С. Р. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка. – С. 131-134. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Принципи законодавства України щодо свободи світогляду та віросповідання / Ярмол Л.В., Пилипенко В. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї регіональної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2013 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка. – С. 163-165. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Юридичні гарантії захисту свободи вираження поглядів: загальнотеоретичні аспекти / Ярмол Л.В. // «Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції , м. Херсон, 26-27 квітня 2013 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 47-49.
 
# Ярмол Л.В. Юридичний механізм забезпечення свободи вираження поглядів журналістами: загальнотеоретичні положення /Ярмол Л.В. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2014 – С. 81-83.
 
# Ярмол Л.В. Практика Європейського суду з прав людини щодо обмеження свободи вираження поглядів / Ярмол Л.В., Тучапець І.Б. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2014 – С. 185-187. (30 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Природне право: поняття, сутність (загальнотеоретичні аспекти) / Ярмол Л.В., Йосифович Н.-Л.Д. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників І-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 10 квітня 2014 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2014 – С. 103-105. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Правосвідомість в структурі свідомості людини (загальнотеоретичні положення) // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави (Національний університет «Львівська політехніка», 21 травня  2014 року). – С. 14-20.
 
# Ярмол Л.В. Право на свободу вираження як інтегральне право людини / Ярмол Л.В. // «Економіко-правові виклики 2015 року» («Еkonomiczne i prawne wyzwania roku 2015») : Матеріали доповідей учасників четвертої міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 15 січня 2015 року. – Львів : Національна академія наукового розвитку,2015. – Том 1 – 280 с. (С. 268-272).
 
# Ярмол Л.В. Свобода вираження поглядів та межі її здійснення (у світлі трагічних подій у Парижі 7 січня 2015 року) / Ярмол Л.В. //Свобода релігії і свобода слова після Charlie Hebdo : збірка есе до круглого столу Харківського юридичного товариства 25 лютого 2015 року / Упорядники Д. Вовк, О.Уварова. – Харків, 2015. – С. 90-94.
 
# Ярмол Л.В. Свобода вираження поглядів – фундаментальне право людини (загальнотеоретичні аспекти) / Ярмол Л.В.//«Právna veda a prax v treťom tisícročí» : zbornik prispevkov z medzinárodná vedecká konferencia (Košice, Slovenská Republika, 27-28 február 2015r.) – Košice  : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická Fakulta, 2015. – 196 p. P. 32-34.
 
# Ярмол Л.В. Свобода віросповідання та свобода вираження поглядів як загальносоціальні (природні) права людини: їх поняття та співвідношення / Ярмол Л.В.//Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2015 – С. 171-174.
 
# Ярмол Л.В. Свобода вираження поглядів: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Конституція США / Ярмол Л.В., Тучапець І.Б.  /Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2015 – С. 149-152. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Розуміння права на свободу слова / Ярмол Л.В., Вандьо С.Р. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2015 – С. 49-52. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. Поняття, зміст та значення свободи масової інформації: загальнотеоретичний аспект / Ярмол Л.В., Кушнір Т.В. //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 16 квітня 2015 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2015 – С. 98-100. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л. В. Універсальні міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів / Л. В. Ярмол // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 27 травня 2015 року). – 2015. – C. 155 – 157.
 
# Ярмол Л.В. / Ярмол Л.В., Вовкович М. Адміністративно-правова відповідальність за посягання на свободу вираження поглядів (теоретико-правові аспекти)// Наукові виклики «Соціально-гуманітарніі виклики 2015 року» (Scientific Challenges Social and humanitarian challenges 2015) : матеріали доповідей учасників п´ятої міжнародної науково-практичної конференції  «Соціально- гуманітарні виклики 2015 року» (09 червня 2015 року) – Львів : НАНР- Національна академія наукового розвитку, 2015. – Том 1 – 238с. С. 226-231. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. / Ярмол Л.В., Вандьо С.Р. Теоретико-правові аспекти свободи // Наукові виклики «Соціально-гуманітарніі виклики 2015 року» (Scientific Challenges Social and humanitarian challenges 2015) : матеріали доповідей учасників п´ятої міжнародної науково-практичної конференції  «Соціально- гуманітарні виклики 2015 року» (09 червня 2015 року) – Львів : НАНР- Національна академія наукового розвитку, 2015. – Том 2 – 168 с. С. 21-26. (50 відсотків)
 
# Ярмол Л.В. / Ярмол Л.В., Тучапець І. Б.  Співвідношення свободи сповідування релігії та свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського суду з прав людини // Наукові виклики «Соціально-гуманітарніі виклики 2015 року» (Scientific Challenges Social and humanitarian challenges 2015) : матеріали доповідей учасників п´ятої міжнародної науково-практичної конференції  «Соціально- гуманітарні виклики 2015 року» (09 червня 2015 року) – Львів : НАНР- Національна академія наукового розвитку, 2015. – Том 2 – 168 с. С. 151-155. (50 відсотків)
 
 
# Ярмол Л.В. /Л.В. Ярмол Поняття та елементи свободи вираження поглядів (загальнотеоретична характеристика) // Наукові виклики «Економіко-правові виклики 2016 року» : матеріали доповідей учасників шостої міжнародної науково-практичної конференції  НАНР «Економіко-правові виклики 2016 року» (12 січня 2016 року) – Львів : НАНР- Національна академія наукового розвитку, 2016. – Том 2 – 202 с.  С. 190-194.
 
# Ярмол Л.В. /Л.В. Ярмол Поняття та елементи свободи вираження поглядів (загальнотеоретична характеристика) // Наукові виклики «Економіко-правові виклики 2016 року» : матеріали доповідей учасників шостої міжнародної науково-практичної конференції  НАНР «Економіко-правові виклики 2016 року» (12 січня 2016 року) – Львів : НАНР- Національна академія наукового розвитку, 2016. – Том 2 – 202 с.  С. 190-194.
 
# Ярмол Л.В. /Л.В. Ярмол Європейські правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів людини: поняття. види //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2016 – С. 193-197.
 
# Ярмол Л.В. /Л.В. Ярмол Європейські правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів людини: поняття. види //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2016 – С. 193-197.
Рядок 112: Рядок 38:
  
 
===НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ===
 
===НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ===
# Теорія держави і права : методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 0601 «Право». – Львів : «ЛвЦНТЕІ», 2004. – 19 с.
 
# Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Теорія держави і права» для студентів заочної форми навчання базового напряму 0601 «Право». – Львів : ЗІІТУ, 2004. – 18 с.
 
# Теорія держави і права : плани семінарських занять для студентів денної форми навчання базового напряму 0601 «Право». – Львів : ЗІІТУ, 2004. – 48 с.
 
# Робоча навчальна програма з дисципліни «Судові та правоохоронні органи України» для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 0601 «Право». – Львів : ЗІІТУ, 2005. – 29 с.
 
# Робоча навчальна програма з дисципліни «Право людини на свободу віросповідання» для базового напряму 0601 «Право» спеціальності 7.060101 «Правознавство» спеціалізації «Захист прав людини та громадянина». – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – 30 с.
 
# Ярмол Л.В. Право людини на свободу віросповідання : методичні вказівки до семінарських занять для студентів базового напряму 0601 «Право» спеціальності 7.060101 «Правознавство» спеціалізації «Захист прав людини та громадянина» / Ярмол Л.В., Похилю М.М. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – 29 с.
 
# Право людини на свободу віросповідання : програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму 0601 «Право» спеціальності 7.060101 «Правознавство». – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – 32 с.
 
# Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія держави і права» для студентів денної та заочної форм навчання базового напряму 0601 «Право». – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – 29 с.
 
# Теорія держави і права : програма курсу та методичні вказівки до виконання контрольних робіт (частини І, ІІ) для студентів заочної форми навчання базового напряму 0601 «Право». – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – 40 с.
 
# Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія держави і права» для студентів денної форми навчання базового напряму 0601 «Право» – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2007. – 38 с.
 
# Робоча навчальна програма з дисципліни «Право людини на свободу вираження поглядів» для базового напряму 0601 «Право» спеціальності 7.060101 «Правознавство» спеціалізації «Захист прав людини та громадянина». – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. – 33 с.
 
# Право людини на свободу вираження поглядів : методичні вказівки до семінарських занять для студентів базового напряму 0601 «Право» спеціальності 7.060101 «Правознавство» спеціалізації «Захист прав людини та громадянина». – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2010. – 29 с.
 
# Теорія держави і права : програма навчальної дисципліни для студентів базового напряму 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство». – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2011. – 47 с.
 
# Робоча навчальна програма з дисципліни «Теорія держави і права» для студентів базового напряму 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство». – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2011. – 24 с.
 
# Теорія держави і права : методичні рекомендації для семінарських занять з навчальної дисципліни для студентів базового напряму 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство». – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2011. – 66 с.
 
# Теорія держави і права : методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» базового напряму 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство». – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2011. – 20 с.
 
# Теорія держави і права : методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання базового напряму 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство». – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2011. – 22 с.
 
# Теорія держави і права : тестові завдання для студентів базового напряму 0304 «Право» спеціальності 6.030401 «Правознавство». – Львів : Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка», 2011. – 47 с.
 
# Теорія держави і права : методичні вказівки до семінарських занять для студентів напряму підготовки  6.030401 „Правознавство” /укл. : Ярмол Л.В. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка»,  2013.  –  105 с.
 
# Теорія держави і права : Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базової вищої освіти за напрямом 6.030401 «Правознавство» / укладач Л.В. Ярмол. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 33 с.
 
# Теорія держави і права. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт  для студентів заочної форми навчання напряму підготовки  6.030401 «Правознавство”  / укладач Л.В. Ярмол. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 42с.
 
 
# Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» /укл. : Ярмол Л.В. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016.  –  75 с.
 
# Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» /укл. : Ярмол Л.В. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016.  –  75 с.
 
# Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять для студентів заочної  форми навчання спеціальності  081 «Право»  / укл.: Ярмол Л.В., Чорнописька В.З. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016.  –  26с.
 
# Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять для студентів заочної  форми навчання спеціальності  081 «Право»  / укл.: Ярмол Л.В., Чорнописька В.З. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016.  –  26с.
 
# Теорія держави і права: Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для спеціальності 081 «Право» / укладач Л.В. Ярмол. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 25 с.
 
# Теорія держави і права: Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для спеціальності 081 «Право» / укладач Л.В. Ярмол. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 25 с.
 
# Теорія держави і права. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності  081 «Право” / укладачі Л.В. Ярмол, В.З. Чорнописька – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. –26 с.
 
# Теорія держави і права. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності  081 «Право” / укладачі Л.В. Ярмол, В.З. Чорнописька – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. –26 с.

Поточна версія на 12:02, 12 вересня 2018

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ЯРМОЛ Л.В. (станом на лютий 2018 р.)

СТАТТІ

 1. Ярмол Л. В. Співвідношення понять світогляду та поглядів людини: теоретико-правові аспекти / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 837.– С. 383 – 389. ‒ (Серія «Юридичні науки»).
 2. Ярмол Л. В. Право на освіту та свободу віросповідання: практика Європейського суду з прав людини / Л. В. Ярмол, І. Б. Тучапець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 845. – С. 460 – 468. ‒ (Серія «Юридичні науки»)
 3. Ярмол Л. В. Право на мирні зібрання: до уточнення загальнотеоретичної характеристики / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 850. – С. 331 – 337. ‒ (Серія «Юридичні науки»).
 4. Ярмол Л. В. Загальнотеоретична характеристика співвідношення свободи вираження поглядів та свободи вираження думки / Л. В. Ярмол // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2016. – № 855. – С. 291 – 300. ‒ (Серія «Юридичні науки»).
 5. Ярмол Л. В. Світові міжнародно-правові стандарти свободи вираження поглядів та гарантії її забезпечення / Л. В. Ярмол // Публічне право. – 2017. - № 2 (26). – С. 163-173.
 6. Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів дитини: міжнародно-правові гарантії забезпечення / Л. В. Ярмол // Право і суспільство. – 2017 - № 3. – С. 53-63.
 7. Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів дитини: правові гарантії забезпечення в Україні / Л. В. Ярмол // Право і суспільство. – 2017 – № 5. – С. 40–48
 8. Ярмол Л. В. Безпека журналістів як гарантія їх свободи вираження поглядів /Л. В. Ярмол // Журнал Східноєвропейського права. – 2017. – № 45. – С. 104–115.
 9. Ярмол Л. В. Поняття, значення, види поглядів та уявлень людини (теоретико-правове дослідження) /Л. В. Ярмол // Держава та регіони. Серія: Право. – 2017. – № 4 (58). – С. 8-14.
 10. Ярмол Л. В. Форми вираження поглядів людини: теоретико-правові аспекти /Л. В. Ярмол // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 5. Том 1 – 2017. – С. 59-63.
 11. Ярмол Л. В. Переконання та погляди людини: їх поняття, значення (теоретико-правове дослідження) / Л. В. Ярмол // Право та державне управління. – 2017. – № 4 (20). – С. 49 – 55.
 12. Ярмол Л. В. Світові інституційно-діяльнісні міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів / Л. В. Ярмол // Юридична наука. – № 11 (77). – 2017. – С. 24–37.
 13. Ярмол Л. В. Взаємозв’язок свободи вираження поглядів і права на мирні зібрання // Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія Право. – Випуск 47 – Том 1 – 2017. – С. 52-56.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ

 1. Ярмол Л.В. /Л.В. Ярмол Поняття та елементи свободи вираження поглядів (загальнотеоретична характеристика) // Наукові виклики «Економіко-правові виклики 2016 року» : матеріали доповідей учасників шостої міжнародної науково-практичної конференції НАНР «Економіко-правові виклики 2016 року» (12 січня 2016 року) – Львів : НАНР- Національна академія наукового розвитку, 2016. – Том 2 – 202 с. С. 190-194.
 2. Ярмол Л.В. /Л.В. Ярмол Європейські правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів людини: поняття. види //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2016 – С. 193-197.
 3. Ярмол Л.В. / Ярмол Л.В., Вандьо С.Р. Теоретико-правове тлумачення свободи вираження поглядів //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2016 – С. 64-68.
 4. Ярмол Л.В. / Ярмол Л.В., Тучапець І. Б. Прозелітизм в контексті свободи віросповідання: практика Європейського суду з прав людини //Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку : матеріали учасників ІІІ-ї заочної науково-практичної конференції (Львів, 11 квітня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2016 – С. 168-171.
 5. Ярмол Л.В. /Ярмол Л.В. Поняття «ідея» у філософії Памфіла Юркевича: теоретико-правові аспекти //Історія і сучасність філософії права: до 190-річчя від дня народження Памфіла Юркевича : матеріали учасників всеукраїнської конференції (Львів, 19 травня 2016 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. 218 с. (С. 211-216).
 6. Ярмол Л. В. Поняття світогляду та поглядів людини: теоретико-правові аспекти / Л. В. Ярмол // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 травня 2016 року). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 104 – 107.
 7. Ярмол Л.В. Форми та способи свободи вираження поглядів людини / Ярмол Л.В. // «Економіко-правові виклики 2017 року» («Еkonomiczne i prawne wyzwania roku 2017») : Матеріали доповідей учасників VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2017 року. – Львів : Національна академія наукового розвитку, 2017. – Том 2 – 296 с. (С. 279-284).
 8. Ярмол Л.В. Свобода вираження релігійних поглядів представниками новітніх релігійних рухів: питання нормативно-правового регулювання Ярмол Л.В. // Нормативно-правове регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р., Львів). – Львів : НВФ «Українські технології», 2017. – 127 с. (С. 65-68).
 9. Ярмол Л.В. Проголошення свободи вираження поглядів дитини в Конвенції ООН про права дитини (теоретико-правовий аналіз) /Ярмол Л.В. //Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітеня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2017 – 210 с. – С. 207-209.
 10. Береза П. Р. Соціально – правовий механізм забезпечення прав людини: загально теоретичні аспекти / Береза П. Р., Ярмол Л.В. //Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітеня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2017 – 210 с. – С. 31-34.
 11. Маліновська Т. С. Право на освіту: поняття, види, юридичні гарантії забезпечення / Маліновська Т. С., Ярмол Л.В. //Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітеня 2017 р.). – Львів : ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2017 – 210 с. – С. 109-112.
 12. Під керівництвом Ярмол Л. Тучапець І. Б. Юридичні гарантії забезпечення свободи віросповідання в Україні / Тучапець І.Б. // «Економіко-правові виклики 2017 року» («Еkonomiczne i prawne wyzwania roku 2017»): Матеріали доповідей учасників VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2017 року. – Львів : Національна академія наукового розвитку, 2017. – Том 2 – 296 с. (С. 245-249).
 13. Під керівництвом Ярмол Л. Вандьо С. Р. Клонування: правові критерії заборони та правомірності / Вандьо С. Р. // «Економіко-правові виклики 2017 року» («Еkonomiczne i prawne wyzwania roku 2017») : Матеріали доповідей учасників VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 2017 року. – Львів : Національна академія наукового розвитку, 2017. – Том 2 – 296 с. (С. 34-38.)
 14. Ярмол Л. В. «Погляди» та «уявлення» людини: окремі теоретико-правові аспекти / Л. В. Ярмол // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 травня 2017 року). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 248 с. С. 144 – 145.
 15. Ярмол Л. В. Погляди людини: поняття. сутність, значення (теоретико-правові та психологічні аспекти) / Л. В. Ярмол // Науково-практична конференція «Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції» : збірник матеріалів; Львів, 8-9 лютого 2016 р. – Львів – 276 с. С.162-163.
 16. Ярмол Л.В. Свобода вираження релігійних поглядів представниками новітніх релігійних рухів: питання нормативно-правового регулювання Ярмол Л.В. // Нормативно-правове регулювання діяльності новітніх релігійних рухів і сект: міжнародний досвід та українські перспективи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р., Львів). – Львів : НВФ «Українські технології», 2017. – 127 с. (С. 65-68).
 17. Ярмол Л.В. Проголошення свободи вираження поглядів дитини в Конвенції ООН про права дитини (теоретико-правовий аналіз) /Ярмол Л.В. //Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітеня 2017 р.). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка, 2017 – 210 с. – С. 207-209.
 18. Ярмол Л. В. «Погляди» та «уявлення» людини: окремі теоретико-правові аспекти / Л. В. Ярмол // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 травня 2017 року). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 248 с. С. 144 – 145.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 1. Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» /укл. : Ярмол Л.В. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 75 с.
 2. Теорія держави і права: методичні вказівки щодо проведення семінарських занять для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право» / укл.: Ярмол Л.В., Чорнописька В.З. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 26с.
 3. Теорія держави і права: Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт для спеціальності 081 «Право» / укладач Л.В. Ярмол. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 25 с.
 4. Теорія держави і права. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 081 «Право” / укладачі Л.В. Ярмол, В.З. Чорнописька – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. –26 с.