Кафедра теоретичної та практичної психології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра теоретичної та практичної психології
Абревіатура ТПП
Дата заснування жовтень 2014 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть кандидатів наук 4
К-сть доцентів 2
К-сть докторів наук 2
К-сть професорів 2
Приналежність Інститут права та психології
Завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович
Розташування (адреса) вул. Театральна 11, м. Львів, 79000 33 -й корпус
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tpp

Кафедра теоретичної та практичної психології — це науково-навчальний підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, який забезпечує якісну підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами «Психологія» і «Практична психологія», створена у жовтні 2014 року.

Загальна інформаця

Кафедра теоретичної та практичної психології покликана забезпечувати підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 6.030102 «Психологія» і 6.030103 «Практична психологія» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійними програмами 8.03010201 «Психологія» і 8.03010301 «Практична психологія», а також забезпечити викладання психологічних навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету.

Кафедра планує затвердити наукову тему: «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві».

На кафедрі теоретичної та практичної психології працюють науково-педагогічні працівники лише з науковими ступенями: 2 доктора психологічних наук, професора та 4 кандидата психологічних наук, з них 2 доцента.

Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології – доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, офісними меблями, її приміщення відповідає усім вимогам. Усі навчальні дисципліни, які читають на кафедрі, забезпечені нормативно-методичною документацією. Розроблені навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін та розміщені у Віртуальному середовищі Львівської політехніки. Поповнення навчально-методичного забезпечення проводиться шляхом видання навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, монографій тощо.

Концепція розвитку кафедри

Викладацький склад кафедри

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку тематики «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві». Розроблена й затверджена «Концепція розвитку кафедри теоретичної та практичної психології на 2015-2019 рр.». Метою Концепції є визначення головних засад розвитку в Університеті психологічної науки та якісної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців-психологів у Навчально-науковому інституті права та психології. Згідно Концепції передбачається:

  • з метою підсилення практично-психологічної складової професійної підготовленості науково-педагогічних працівників кафедри залучити їх до додаткової роботи в поза робочий час у приватному Науково-практичному центрі психічного здоров’я, розвитку й благополуччя, який би водночас був і місцем для набуття науково-педагогічними працівниками кафедри практичних навичок і вмінь психодіагностики, психоконсультування, психокорекції, психореабілітації, здійснення психологічного впливу в різних цілях тощо, для перенесення їх в практичну психологічну підготовку студентів у ході навчальних занять, і місцем для проходження практики і практичної підготовки студентів;
  • здійснити заходи щодо видання в Університеті фахового збірника наукових праць з проблем педагогічної, вікової та соціальної психології під загальною назвою «Науковий психологічний вісник»;
  • відкрити в університеті аспірантуру за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
  • відкрити спеціалізовану вчену раду зі захисту дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
  • пріоритетним завдання кафедри вважати підготовку й випуск якісних підручників і навчальних посібників, розроблення якісного методичного забезпечення навчально-виховного процесу студентів та ін.

Наукова діяльність студентів

Кафедра залучає студентів до виконання завдань, процес роботи над якими розвиває в них інтелект не виконавця, а професіонала-дослідника, здатного самостійно побачити проблему, грамотно її сформулювати й знати адекватні засоби впливу, що дозволяють цю проблему, образно кажучи, зняти. Також студенти беруть участь у науково-практичних конференціях, наукових семінарах, олімпіадах, «круглих столах».

Наукова діяльність, також, дає можливість отримати студентам додаткові бали до загального рейтингу та продовжити дослідницьку роботу у магістратурі.

До кого можна звернутися? Науковою діяльністю студентів на кафедрі теоретичної та практичної психології займається асистент кафедри, кандидат психологічних наук Широка Анастасія Олександрівна.


Співробітництво

Кафедра активно співпрацює з низками ВНЗ України, зокрема укладено угоду про співпрацю з Рівненським державним гуманітарним університетом.

Кафедра з дня свого створення веде пошуки партнерів за кордоном. Налагоджено зв’язок з Вищою школою поліції в м. Щитно (Республіка Польща).